Заповед № 117/ 31.10.2018г. относно класиране кандидатите на открит конкурс за възлагане добив на дървесина в Обект № 1806

Заповед № 117