Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните в Община Якоруда -2020Г.

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните

Отчет за дейността на МКБППМН при община Якоруда през 2019-г