Приложение 12 относно възнаграждения на съветници

                                                              Приложение № 12

 

Приема изменениеи допълнениена Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет-Якоруда,  неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Якоруда, приет с Решение № 06/Протокол №ОбС 03/07.12.2023 г.  както следва:

 

  1. В чл. 80 думите „1/2 /една втора/ от минималната месечна работна заплата за страната за съответния месец“.се заменят със „700.00лв./седемстотин лева./“