Актуализиране на дневния ред за редовно заседание на Общински съвет на 25.03.2024 г.

 1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
 2. Предложение с вх. №ОбС-49/07.03.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на изготвената от независим лицензиран оценител инж. Цветан Селмединов пазарна оценка на следния недвижим имот – ЧОС, находящ се Община Якоруда, гр. Якоруда, УПИ XI, кв. 117 и упълномощаване кмета на община Якоруда да извърши всички необходими действия по продажбата на земята на собственика на законно построената върху нея сграда /къща/;
 3. Предложение с вх. №ОбС-51/13.03.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие Община Якоруда да кандидатства с проект „Изграждане на отводнителна и дренажна система към сградата на Дневен център за деца с увреждания в град Якоруда“ пред Фонд „Социална закрила” към Министъра на труда и социалната политика и да бъде осигурено съфинансиране по проекта в размер на 30% от неговата стойност от бюджета на община Якоруда;
 4. Предложение с вх. №ОбС-52/14.03.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на Програма за приобщаващо образование на уязвимите групи на територията на Община Якоруда;
 5. Предложение с вх. №ОбС-53/18.03.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имоти на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Ангел Ефтимов Барусов;
 6. Разни.
  • Предложение с вх. №ОбС-54/21.03.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 г.;
  • Предложение с вх. №ОбС-55/21.03.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие Кмета на община Якоруда да открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за учредяване на отстъпено право на строеж на недвижим имот – ЧОС – УПИ IX в кв. 12 по плана на гр. Якоруда, общ. Якоруда. Одобряване на изготвената оценка от независим пазарен оценител инж. Цветан Селмединов и упълномощаване Кмета на община Якоруда  да сключи договор за отстъпено право на строеж на описания по-горе недвижим имот – ЧОС след провеждането на  неприсъствен публичен търг;
  • Предложение с вх. №ОбС-56/21.03.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на Отчета за изпълнение на Регионална програма за управление на отпадъците на общините – Разлог, Банско, Белица и Якоруда – 2021-2028 г. за отчетната 2023 година.