Удостоверение за граждански брак – дубликат

1. Необходими документи:

Лична карта или пълномощно


2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Услугата се извършва за всички, които са сключили граждански брак в Община Якоруда


Услугата …

Прочети

Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи

Необходими документи:

1. Техническият паспорт за нов строеж от І до ІV категория съставен от консултант по чл. 11 ал. 1 от Наредба 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите изм. ДВ бр.22/2010г. едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл. …

Прочети