Обществена покана 9052590

Предметът на настоящата публична покана включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обектите, разположени на територията на Община Якоруда, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването …

Прочети

ПРОЕКТ: „Корекция на река Места при град Якоруда – етап VІ и етап VІІ”

документ: Обявление за малка обществена поръчка (459451)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 24-11-2011
Преписка: 00616-2011-0009
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 …

Прочети