„Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник“

„Рехабилитация на общински път ВLG2354II-84, Якоруда-Разлог-х. Трещеник  – 29.06.2018 г.

ЕЕДОП – 29.06.2018 г.

работен проект – 29.06.2018 г.

Съобщение за отлагане отваряне на офертите – 03.08.2018 г.

Съобщение за отваряне на постъпили заявления за участие – 25.09.2018 г.

Протокол

Прочети