Предложение за кандидатстване на Община Якоруда с проект „Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на Домашен социален патронаж- гр. Якоруда“ пред Фонд „Социална Закрила“ към Министъра на труда и социалната политика

Проекто-предложение

Прочети