Публично състезание по ЗОП за СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение – 11.06.2020г.

Обявление – 11.06.2020г.

Документация – 11.06.2020г.

Техническа спецификация – 11.06.2020г

Образци за попълване – 11.06.2020г.

ЕЕДОП – 11.06.2020г.

Проект на Договор – 11.06.2020г

Технически проект – 11.06.2020г.

съобщение за отваряне на цени – 10.07.2020г.

Протокол 1 –

Прочети

Публично състезание по ЗОП за СМР на обект: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение – 11.06.2020г.

Обявление – 11.06.2020г.

Документация – СМР на обект – Открити спортни площадки – 11.06.2020г.

Техническа спецификация – 11.06.2020г.

Образци за попълване – 11.06.2020г.

ЕЕДОП – 11.06.2020г.

Проект на Договор – 11.06.2020г.

Технически проект – 11.06.2020г.

Протокол 1

Прочети