Пран- сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и поддържане чистотата на община Якоруда

Пран- сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване на община Якоруда

Прочети