Ползотворни превантивни събития от МКБППМН- община Якоруда

      Приоритет в дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) е поддържане устойчив диалог с представителите на образователните институции и подпомагане работата по изпълнение на плановете за действие по ранна превенция с учениците от …

Прочети