Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.

Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023

Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост 2023 год.

Прочети

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация- Якоруда

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки

Предложение относно изменение и допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет

Предварителна оценка на въздействието

Прочети