Предложение с вх. № 75 от 22.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

  

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа Общински съветници,

         На основание чл.21, ал1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.127,ал.6 от Закона за устройство на територията, и …

Прочети

Предложение с вх. № 74 от 22.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Касъм Вакльов

     

             Уважаеми господин Председател,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

         На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило Заявление с вх. …

Прочети

Предложение с вх. № 73 от 22.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Касъм Вакльов

     

 

            Уважаеми господин Председател,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

        На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило Заявление с вх. …

Прочети

Предложение с вх. № 70 от 18.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

 

        Уважаема госпожо Председател,

       Уважаеми Дами и Господа общински съветници,

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА; чл.124 ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на …

Прочети