Банкови сметки

Данък върху недвижимите имоти:
Банкова сметка: BG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: Интернешънъл Асет Банк – офис Якоруда
BIC код : IABGBGSF

Данък върху превозните средства:
Банкова сметка: BG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 23 00
Банка: …

Прочети