Общински програми

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви– 2017 г.

Регионална програма за управление на отпадъците.

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 2017год.

Стратегия за управление на общинската собственост 2020-2024 г.– качено на 04.03.2020 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост 2020 г.– качено на 04.03.2020 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти– 15.04.2020 г.