Обява за набиране на ползватели и персонал за предоставяне на услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ на територията на община Якоруда

Обява за набиране на персонал на социалните услуги

Обява за набиране на ползватели на социалните услуги

Заявление от кандидати за асистенти

Заявление от кандидат-потребители

Прочети

Документация за участие в процедура: „СМР на обект: „Укрепване на десен бряг на река Дрещенец- първи етап.“ Укрепване на улица между осови точки 78 и 77 и от УПИ ХVІІ до УПИ Х, кв.10, по плана на с. Черна Места, община Якоруда.“

Заповед за откриване на процедура

Решение

Обявление

Документация

Приложение 1 – Технически спецификации

Приложение 2 – Инвестиционен проект

Образци СМР на стенана р.Дрещенец

Образец 4.1 – КСС

Проект на Договор

еЕЕДОП

Решение и обявление за изменения

Протокол 1

Съобщение за

Прочети