СМР на обект: „Реконструкция и обновяване на площад и градска градина“, УПИ ІІІ и УПИ V, кв. 67 по плана на град Якоруда”

Заповед за откриване

Решение

Обявление

Документация и образци за попълване

Технически проект

еЕЕДОП

Решение за одобряване на обявление за изменение

Протокол 1

Уведомление за отваряне на ценови предложения

Протокол 2

Доклад за работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

Прочети