Открита процедура: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Заповед за откриване – 20.02.2019 г.

Решение – 20.02.2019 г.

Обявление – 20.02.2019 г.

Документация и образци за попълване – 20.02.2019 г.

еЕЕДОП – 20.02.2019 г.

Решение и обявление за изменения – 01.04.2019 г.

Протокол 1 – 12.04.2019 г.

Уведомление за отваряне на ценови предложения – 12.04.2019 г.

Протокол 2 – 19.04.2019 г.

Доклад за работата на комисията – 19.04.2019 г.

Решение за избор на изпълнител – 19.04.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – 21.05.2019 г.

Договор – 21.05.2019 г.

Допълнително споразумение – 29.12.2020г.

Обявление за изменение – 29.12.2020г.

Обявление за приключване на договор