Дневен ред на редовно заседание на 09.02.2024 г.

Дневен ред на редовно заседание на 09.02.2024 г. /петък/

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда- г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-01/03.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно месечните отчисления по чл.
Прочети

Уведомление за обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 32603.889.9901.1, жилищна сграда – многофамилна, брой етажи 3, с площ от 111кв.м, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32603.889.9901 село Смолево, община Якоруда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

     На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване …

Прочети

Уведомление за обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 32603.41.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Смолево, общ. Якоруда, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-718 от 15.10.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот с.Смолево, общ.Якоруда, обл. Благоевград, с площ 1877 кв.м., трайно предназначение на територията – друг вид земеделска земя, начин на трайно ползване, ливада, при съседи: поземлен имот с идентификатор 32603.41.74, поземлен имот с идентификатор 32603.41.73, проектен имот с идентификатор 32603.41.190, поземлен имот с идентификатор 32603.41.80.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване …

Прочети