Уведомление за обстоятелствена проверка за ПИ с проектен идентификатор № 32603.34.60, находящ се в с. Смолево, общ. Якоруда, обл. Благоевград, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-718/15.10.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, с площ 921кв. м / деветстотин двадесет и един квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 32603.34.38, 32603.34.121 32603.34.199, 32603.34.39

У В Е Д О М Л Е Н И Е

    На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с …

Прочети

Уведомление за обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 87338.670.55 / осем седем три три осем точка шест седем нула точка пет пет// , местност „ТРЕЩЕНИК“ в землището на град Якоруда с площ от 1549кв.м. град Якоруда, вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

     На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с …

Прочети