Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

На основание чл. 27, ал. 1а, чл. 28, ал. 1 и ал. 4, чл. 29, ал. 2, чл. 48а от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местното …

Прочети

УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за …

Прочети

Обявление за подбор на логопед

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Якоруда в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003 -0045-C01 „Бъдеще за децата в община Якоруда“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд …

Прочети