УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване …

Прочети

Предложение – Актуализация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Кмета на Община Якоруда
Мехмед Вакльов

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал,1, т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от ЗОС и чл.5 ал.З от Наредбата за реда на придобиване, управление и

Прочети