Предложение с вх. № 70 от 18.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

 

        Уважаема госпожо Председател,

       Уважаеми Дами и Господа общински съветници,

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА; чл.124 ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на …

Прочети

Планова профилактика па водопроводните мрежи

Планова профилактика па водопроводните мрежи и съоръжения на територията на населените места, които обслужва на територията община Якоруда, област Благоевград, от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД – Благоевград.

РД-09-917

Прочети

Предложение с вх. № 72 от 18.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Кмета на община Якоруда Мехмед Вакльов

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с оглед предпазване на служителите и работниците …

Прочети

Предложение с вх. № 71 от 18.04.2024 г. и материали към него

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

Мехмед Вакльов

 

         Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  на ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и във …

Прочети