Предложение с вх. № 72 от 18.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Кмета на община Якоруда Мехмед Вакльов

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с оглед предпазване на служителите и работниците на Община Якоруда, моля да разгледате и подложите на гласуване следното

Предложение с вх. № 72 от 18.04.2024 г.

СИСТЕМА ОТ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА