Заповед №102

Заповед №102 да се открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за учредяване на отстъпено право на строеж  на недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот IX в кв. 12 по плана на гр. Якоруда, общ. Якоруда.

Площ на имота – 354.00 кв.м., описан в Акт за общинска собственост №3984/11.03.2024г.

Заповед №102