Предложение – Актуализация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Кмета на Община Якоруда Мехмед Вакльов

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от ЗОС и чл.5 ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и …

Прочети