Актуализиране на дневен ред за заседание на ОбС на 23.05.2024 г. от 17.00 часа

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-61/02.04.2024 г. от Председателя на Общински съвет-Якоруда – Ибрахим Карафеиз относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите
Прочети

Предложение с вх. № 93 от 21.05.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

                                                               Мехмед Касъм Вакльов

              Уважаеми господин Председател,

             Уважаеми Дами и Господа Съветници,

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.35, ал.1 от ЗОС,  чл.31, ал.1, т.1, чл.32,  ал.3 и чл. 37, ал.1 от Наредба …

Прочети

Предложение с вх. № 92 от 21.05.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

Мехмед Вакльов

         Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  на ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и във връзка …

Прочети

Предложение с вх. № 91 от 16.05.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

Мехмед Вакльов

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  на ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и във връзка …

Прочети