Предложение с вх. № 84 от 13.05.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

Мехмед Вакльов

  

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  на ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и във връзка …

Прочети

Предложение с вх. № 83 от 13.05.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

                                                     Мехмед Касъм Вакльов

  

             Уважаеми господин Председател,

             Уважаеми Дами и Господа Съветници,

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.35, ал.1 от ЗОС,  чл.31, ал.1, т.1, чл.32,  ал.3 и чл. 37, ал.1 от Наредба …

Прочети

Предложение с вх. № 82 от 13.05.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

                                                     Мехмед Касъм Вакльов

  

             Уважаеми господин Председател,

             Уважаеми Дами и Господа Съветници,

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.35, ал.1 от ЗОС,  чл.31, ал.1, т.1, чл.32,  ал.3 и чл. 37, ал.1 от Наредба …

Прочети