Предложение с вх. № 94 от 22.05.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

      

       Уважаема госпожо Председател,

       Уважаеми Дами и Господа общински съветници,

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА; чл.124 ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на …

Прочети