Предложение с вх. № 86 от 14.05.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

Мехмед Вакльов

  

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

         На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от ЗОС и чл.5 ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и …

Прочети

Предложение с вх. № 85 от 14.05.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

            Уважаеми господин Председател,

           Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с  чл. 56  от Закона за устройство …

Прочети